Васпитнообразовни облици рада

Програм неге и васпитања деце узраста до 3 године

Задаци и садржаји неге и васпитног рада планирају се полазећи од Општих основа предшколског програма у раду са децом узраста до 3 године. Познавање универзалних развојних стадијума кроз које пролазе деца овог узраста представља основну одредницу у раду медицинске сестре – васпитача, али се једнака пажња посвећује и праћењу индивидуалног темпа напредовања сваког детета. У планирању сестра – васпитач полазиће од потреба које деца испољавају на том узрасту, али и од циљева и жељених исхода у понашању деце. Циљеви неге и васпитања се односе на подстицање физичког, сензорног, социо-емоционалног и умног развоја деце. Физичка и здравствена нега деце раног узраста је јединствена са процесом васпитања и образовања и одвија се симултано у свим интеракцијама васпитача са децом. Медицинске сестре васпитачи ће редовно планирати боравак деце на свежем ваздуху на терасама и у дворишту објекта, као и моторичке активности у фискултурној сали са стручним сарадником за физичко васпитање.

У раду и комуникацији са децом развијаће се самопоштовање деце кроз све активности. Стварањем сигурне климе прихватања и подржавања, деци ћемо омогућити да буду активна у складу са својим потребама и могућностима и да стичу нова искуства постепено откривајући себе и своју околину. У сарадњи са родитељима посветиће се пажња учешћу родитеља у активностима групе и акцијама на нивоу објекта, информисању преко кутка за родитеље, индивидуалним консултацијама, учешћу у превентивним радионицама које ће реализовати стручни сарадници и сарадници у сарадњи са медицинским сестрама – васпитачима. Медицинске сестре васпитачи ће и ове године учествовати у процесу хоризонталне евалуације у циљу самовредновања сопственог рада и унапређења компетенција кроз усмерено посматрање и тимску анализу реализованих активности са децом.

Програм предшколског васпитања деце од 3 године до укључивања у програм припреме за школу

Рад са децом овог узраста биће организован по Општим основама предшколског програма у оба модела – А и Б. У планирању васпитно – образовног рада васпитачи ће полазити од потреба деце и њихових интересовања. Задатак васпитача је да препозна дечје могућности и потребе, и да у складу са њима ствара довољно широке и флексибилне образовне ситуације у којима ће различита деца моћи да нађу изазов и прилику за учење. Задатак васпитача је да уважи и специфичности локалне средине, као и да кроз сарадњу са родитељима уважи и њихове потребе и сугестије.

Васпитачи ће у раду примењивати своје искуство и едукацију у радионичком раду са децом. Поред фронталног рада са целом групом деце, васпитачи ће свакодневно организовати рад у малим групама и паровима. Структура и садржај простора, организација времена и начин груписања деце биће предмет планирања и договора деце и васпитача.

Задатак васпитача је да понуди деци велики број садржаја који варирају по својој општости, тежини, динамици и могућности самосталног учешћа. Материјали са којима деца раде, играју се и уче допуњаваће се материјалима из свакодневног  живота, па ће се поред класичног, структурираног, користити и неструктуриран и природан материјал који подстиче на истраживање и стваралаштво. Дворишта у објектима су организована и уређена као место за игру и  користиће се свакодневно без обзира на атмосферске прилике.

Отвореност Установе омогућава повезивање васпитања и образовања са социјалном средином.  Места  за  учење  која  се  налазе  у  овој  средини  биће  приступачна  свој  деци.

Организовањем излета и посета и учешћем деце и васпитача у локалним догађајима проширује се дечије искуство и она се припремају за преузимање активне улоге у животу локалне заједнице.

Васпитачи ће у раду примењивати знања која су стекли на бројним обукама стручног усавршавања последњих година. У старијим и најстаријим групама реализоваће се пројекат „Развој самопоштовања путем кооперативне комуникације“. Рад на развоју самопоштовања код деце уградиће се у све активности и начин живљења у вртићу. Васпитно особље ће у међусобним односима и односима са децом и родитељима стварати климу поверења, прихватања, самоуважавања и уважавања других. Васпитачи ће планирати и организовати ситуације у којима су деца независна, активна, могу да бирају, учествују и презентују своје идеје и остварења.

Васпитачи ће планирати и реализовати еколошки програм у старијим групама, “Ми  смо Земљани”. Посебно ће развијати еколошки бон-тон и културно хигијенске навике. Реализацијом пројекта „Безбедно дете“ на узрасту 5-7 година, деца ће се кроз радионички рад оснаживати иподучавати стратегијама за реаговање у случајевима изложености насиљу од стране друге деце или одраслих.

Програмом заштите деце од насиља у Установи предвиђени су и пројекти “Чувари осмеха” “Ненасилна  комуникација” и “Од осећања до сазнања – програм за развој емоционалне компетенције код деце старијег предшколског узраста”. Васпитачи ће примењивати и остале акредитоване програме који подстичу и откривају даровитост деце као што су Менсин “НТЦ систем учења” и “Уметничка дела у дечјем свету”.

Припремни предшколски програм

Припремни предшколски програм биће организован по Општим основама предшколског програма разрађеног по моделу А и Б и оствариваће се као програм припреме за полазак у основну школу.

Остваривање овог програма трајаће четири сата дневно, годину дана као део обавезног образовања и васпитања у деветогодишњем трајању.

Припремни предшколски програм ће се организовати за сву децу рођену од 01.03.2007. до 29.02.2008. године у 22 група, од тога 17 полудневних  и 5 целодневних група.

Припрема детета за школу је процес који се одвија током читавог предшколског периода у оквиру подстицања целокупног развоја детета и подразумева свеобухватнији приступ од подучавања  и  непосредне  припреме  за  читање  и  писање.  У  години  пред  полазак  у  школу непосредан циљ припреме је оспособљавање деце за живот и рад какав их очекује у основној школи.

Васпитач је креатор програма, прави програм у сарадњи са родитељима и децом, планира флексибилне активности. Подстиче размену, развија заједницу, подстиче децу да упознају себе и друге. Посебна пажња у припремном програму се посвећује планирању сарадње са природним и друштвеним окружењем, јер деца тако проширују искуство, уче у различитим животним ситуацијама и у контактима са људима различитих способности, искуства, професија. Такође, подстичу се различити облици сарадње са основном школом,  контакти и заједничке активности са школском децом.

Као и претходних година, планирана је сарадња и учешће на Фестивалу науке у Београду који се одржава у децембру. Васпитачи ће планирати истраживачке активности прилагођене деци предшколског  узраста  и  упознавати  децу  са  животом  наших  научника  и  значајним  научним открићима.

Васпитачи припремних група ће у своје планове и програме рада интегрисати садржаје из пројеката “Ми смо  Земљани”,  “Развој самопоштовања  путем  кооперативне  комуникације”, “Чувари осмеха”, “Језик жирафе”, “Од осећања до сазнања”, “Безбедно дете”, “Рачунарско описмењавање”, “НТЦ рограм”, “Уметничка дела у дечјем свету”, “Развој комуникативних способности и интеркултуралности код деце у Војводини”, „Примена Монтесори материјала у припремном предшколском програму“, „Да у вртићу свако учи радосно и лако“ и друге.