Активност ширења пројеката школског веб-сајта

(ENG) School Website Project Dissemination Activity

Европска унија Еразмус + Програм активности школског образовања за мобилно особље (КА101) са пројектом „ОЗЕЛЕНИ  БУДУЋНОСТ, ОБОЈИ ОБРАЗОВАЊЕ“ под бројем 2020-1-ТР01-КА101-091746, деца предшколског узраста у нашој земљи и Европи воле животну средину од раног узраста, осетљиви су на животну средину и очување,и ефикасно користе материјале који их окружују и тиме одгајамо еколошки прихватљиве појединце који свесно делују у заштити животне средине.

(ENG) European Union Erasmus + Program School Education Staff Mobility Activity (KA101) with the „GREEN YOUR FUTURE, COLOR YOUR EDUCATION“ Project numbered 2020-1-TR01-KA101-091746, pre-school children in our country and Europe love the environment from early ages, be respectful and sensitive to the environment, and use the surrounding materials effectively and to raise environmentally friendly individuals who act consciously in the protection of the environment.

Циљеви:

Главни циљ нашег пројекта је; Осигурати да наши учитељи буду компетентни за предшколско образовање о животној средини како би могли да развију осећај одговорности и поштовања околине за будуће генерације. У овом процесу наставници треба да имају међународну и иновативну визију образовања; Допринеће развоју и примени међународних пројеката.

Aims

(ENG) The main goal of our project is; To ensure that our teachers are competent in pre-school environmental education so that they can develop a sense of responsibility and respect for the environment for future generations. In this process, teachers should have an international and innovative education vision; It will contribute to the development and implementation of international projects.

Радни процес

Пројекат ће се одвијати од јануара до маја 2021. године са националним и међународним партнерима. Пројекат ће се пријавити за ознаку квалитета у јуну 2021. године.

Јануар 2021: Активности на припреми и промоцији пројекта

Фебруар-март-април-мај 2021: Активности на спровођењу, ширењу,праћењу и оцењивању пројеката

Јун 2021: Пријава за ознаку квалитета пројекта

Work process

(ENG) The project will take place in January-May 2021 with national and international partners. The project will apply for the Quality Label in June 2021.
January 2021: Preparation and Promotion Activities of the Project
February-March-April-May 2021: Project Implementation, Dissemination and Monitoring-Evaluation Activities
June 2021: Quality Label Application of the Project

Очекивани резултати

Школа: То ће допринети циљевима Министарства за национално образовање Vision and Europe 2020 стратешким циљевима..

Дете: Допринеће холистичкој подршци развоју детета и подићи генерације са свешћу о животној средини.

Учитељ/васпитач: Допринеће стицању еколошких знања, вештина и компетенција за учитеље/васпитаче и развоју знања и вештина 21. века.

Родитељ: Наставиће да доприноси подршци еколошкој свести на холистичкој релацији дете-школа-породица.

Expected results

(ENG) School: It will contribute to the Ministry of National Education 2023 Vision and Europe 2020 Strategy targets.
Child: It will contribute to the holistic support of the development of the child and to raise generations with environmental awareness.
Teacher: It will contribute to the acquisition of environmental knowledge, skills and competence for teachers and the development of 21st century knowledge and skills.
Parent: It will contribute to supporting environmental awareness as a child-school-family holistic.

Активности ширења eTwinning пројекта чији су носиоци заменик директора вртића Фулиа Есен из Kardelen Anaokulu вртића,Истанбул(Турска)и Мeike Оbermeier ,васпитач Feldbergplatz vrtića, Mainz(Немачка),са међународним партнерима из Турске,Немачке,Литваније,Румуније и Пољске. Наш пројекат са националним и међународним партнерима реализоваће наш васпитач Ана Вивод у складу са циљевима и задацима пројекта.