Особље

ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ САРАДНИКА

Циљ рада стручног сарадника у предшколској установи јесте развијање квалитета праксе предшколске установе, кроз:

– развијање културе предшколске установе као заједнице учења и

– развијање квалитета програма васпитно-образовног рада.

Стручни сарадник реализује програм свог рада на принципима:

• Партнерства, тако што ствара услове:

– за заједничко учешће, засновано на узајамном поверењу, размени и подршци свих учесника (запослених, родитеља, односно других законских заступника деце, других одраслих из локалног окружења и деце) кроз улогу подржавајућег лидера, а не акцентом на саветодавном и надзорном раду;

– за развијање праксе предшколске установе кроз заједничко учешће и континуирану размену са другим стручним сарадницима заснованим на успостављању заједничких вредности и дељењу одговорности;

– за умрежавање са другим предшколским установама, високошколским установама и научно-истраживачким институцијама, другим установама, удружењима и организацијама, носиоцима образовне политике.

Рефлексивности, тако што подржава континуирано заједничко учење и размену међу учесницима, стварајући прилике за истраживање, преиспитивање праксе, покретање акција и промена, а не подучавањем.

Стручности и етичности, тако што:

– заснива свој рад на познавању и праћењу савремених научних сазнања, добрих примера праксе, тенденција образовне политике и стандардима компетенција за стручне сараднике у предшколској установи;

– делује у интересу деце и породице;

– преузима професионалну одговорност;

– преузима проактивну улогу у промовисању предшколског васпитања и образовања, заступању интереса деце, породице и практичара и обликовању политике и праксе предшколског васпитања и образовања, у стручној, локалној и широј јавности.

Послови стручног сарадника реализују се у оквиру подручја:

 1. стратешко (развојно) планирање и праћење праксе предшколске установе (израда докумената установе; праћење, документовање и вредновање праксе установе; планирање и праћење властитог рада);
 • развијање заједнице предшколске установе (развијање заједнице учења кроз сарадњу колектива; сарадња са породицом; сарадња са локалном заједницом; јавно професионално деловање стручног сарадника);
 • развијање квалитета реалног програма учешћем на нивоу вртића (подршка васпитачима у развијању реалног програма; подршка трансформацији културе вртића; подршка у учењу и развоју деце; праћење, документовање и вредновање реалног програма).
Педагог
Психолог
Логопед
Библиотекар

ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВОР-а

 • Планира набавку литературе и периодичних публикација(часописа) за децу, васпитаче, стручне сараднике, физичка обрада публикација инвентарисање, класификација, сигнирање
  и каталогизација,
 • Планира развој библиотеке и набавку библиотечке грађе потребне за реализацију ВОР- а сарађује са васпитачима, стручним сарадницима у реализацији пројеката, одабира и припрема литературу и другу грађу за разне ВО активности,
 • Брине о заштити књига за децу и дидактичког материјала,
 • Води евиденцију о библиотечкој грађи у инвентар књигу,
 • Припрема и пише летопис установе,
 • Стручно се усавршава на семинарима, саветовањима и другим скуповима на којима
  узимају учешће библиотекари

РАД СА ВАСПИТАЧИМА, МЕДИЦИНСКИМ  СЕСТРАМА – ВАСПИТАЧИМА, СТАЖИСТИМА

 • Сарађује са васпитачима на промоцији читања   кроз све  облике ВОР- а,
 • Организује активности у библиотеци као подршка учењу, коришћење ресурса библиотеке у процесу  учења,
 • Систематски информише кориснике  библиотеке о новим књигама, стручним часописима и другој грађи, о тематским изложбама,усмено или писмено  приказује  поједине  књиге, сликовниц е, часописе…

РАД СА ДЕЦОМ

 • Стимулише навику деце да пажљиво користе и чувају библиотечку грађу,да развијају навику долажења у библиотеку, организује такмичења и квизове о прочитаној литератури за децу,
 • Организује индивидуално и групно навикавање деце , на пажљиво руковање књигом, развија љубав и интересовање за књигу

РАД СА РОДИТЕЉИМА

 • Учествује на родитељским састанцима ради давања информација о читалачким интересовањима и потребама деце ради развијања  читалачких и других навика и формирању личних библиотека,
 • Оствариварује сарадњу са родитељима у вези са развијањем читалачких навика код  деце кроз различите облике рада  «Читаоница-причаоница»,    изнајмљује књиге родитељима,
 • Сарађује са родитељима, препоручује популарну педагошко – психолошку литературу и књиге за децу, изнајмљује књиге родитељима

КУЛТУРНИ И ЈАВНИ РАД

 • Организује сарадњу са културним институцијама,
 • Учествује у планирању и реализацији  културних манифестација, јавним наступима,
 • Промовише књиге за децу и одрасле правећи тематске изложбе;
 • Учествује на промоцији стручне литературе за децу;
 • Учествује на стручним скуповима библиотекара и укључује се у библиотечко – инф. Систем
 • Посећује изложбе и сајмове књига.

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА

 • Сарађује са стручним већима, директором у вези с набавком и коришћењем књижне и некњижне грађе, те целокупном организацијом рада предшколске библиотеке,
 • Информише, стручние сараднике и директора о набавци нове стручне литературе, дидактичко методичке, и педагошко психолошке литературе,
 • Припрема и организује културне  активности вртића, књижевне трибине, сусрете, разговоре, акције прикупљања књига, изложбе, обележавање значајних јубилеја

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 • Сарађује са другим школама, школском, народном и другим библиотекама на територији локалне самоуправе,
 • Сарађује са просветним, научним, културним и другим установама (новинско-издавачким
  предузећима), радио телевизијским центрима, позоришним кућама, домовима културе и др.
 • Води евиденцију о библиотечкој грађи у инвентар књигу,
 • Припремање и вођење летописа установе,
 • Стручно усавршавањеучешће на семинарима, саветовањима и другим скуповима на којима
  узимају учешће библиотекари
Дијететичар - нутрициониста
Сарадник за послове заштите, безбедности и здравља на раду
Васпитачи и медицинске сестре - васпитачи
Медицинске сестре на превентивној здравственој заштити
Техничко особље вртића
Централна кухиња