ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ЗА РАДНУ 2024/2025. ГОДИНУ У ПУ“БОШКО БУХА“ ИНЂИЈА

Упис деце за радну 2024/2025. годину у ПУ „Бошко Буха“ Инђија почиње 01.априла и трајаће до 15. априла 2024. године.

Пријаве за упис могу поднети родитељи за децу која су рођена:

– у периоду од 01.03.2019.  до 01.03.2024. године (за упис у вртић)

– у периоду од 01.03.2018.  до 28.02.2019. године (за упис у обавезни припремни предшколски програм)

Упис ће се вршити електронски, путем Портала еУправа, услуге еВртић.

Након добијања ЕГН и деловодног броја, можете приступити, ако је неопходно, поступку допуне захтева додатном документацијом на мејл адресу : vrticupis@indjija.rs

Додатном документацијом се доказује нека специфичност у циљу утврђивања приоритета за упис.

Родитељи који нису у могућности да електронски поднесу пријаву, могу физички поднети захтев у објекту „Сунце“, у улици Душана Јерковића 17а, Инђија, сваког радног дана од 800  до 1600  часова.

Родитељи који нису сагласни да предшколска установа по службеној дужности прибави документацију, потребно је да доставе:

– попуњену пријаву за упис детета,

– извод из матичне књиге рођених за дете које се пријављује за упис као и за сву децу из породице са троје и више деце,

– потврда о пребивалишту за дете (издата од МУП-а),

– потврда о радном статусу родитеља и копија МА обрасца ПИО фонда (издаје     послодавац)

Сви родитељи примљене деце су у обавези да, приликом првог доласка детета у вртић доставе васпитачу потврду о здравственој способности детета, коју издаје изабрани педијатар.

Резултати конкурса биће објављени на сајту установе и на огласним таблама у свим објектима, најкасније до 1. јуна 2024. године.

Родитељи могу у року од три дана од дана објављивања листа поднети приговор директору установе.

Приговор се у писаном облику подноси комисији за упис деце или путем електронске поште на email адресу установе:vrtic@indjija.rs

Напомена:

Родитељи деце која су била на листи чекања, такође су обавезни да пријаве дете за нову радну 2024/2025. годину.

                                                                                                          Комисија за упис